tisdag 22 juli 2014

Allmänt om ACL skador (främre korsband)

ACL skador är mycket mer framträdande än man allmänt tror.

För aktiva idrottsutövare är därtill skadan särskilt svår då rehabiliteringen 
är emellan 6-12 månader förrän man kan aktivt återgå till sin idrottsgren.


Kvinnor synes därtill vara mycket mer skadefrekventa än män vad gäller 
ACL skador. Enligt Forskare (P.Renstrom(et al) är nedannämnda orsaker 
starka indikationer  att kvinnan har högre risk för ACL-skador än män:

- Då kvinnan är i ”ägglossnings” fasen under menstruationscykeln
  (då östrogennivåerna är som högst) i jämförelse   
  då hon inte är i den.


- Då interkondylära skårans bredd är             
  förminskad på vanlig röntgen bild.  


Ökad knä abduktion i samband med landningen
  (knäets inåt rotation)
       Undersökningar inom  området har gjorts ganska mycket i de övriga nordiska länderna. Inom handbollen har undersökningar främst gjorts i Norge och då främst inom damhandbollen. Genom undersökningar och åtgärder baserade på undersökningsresultat har norska Damhandbollen kunnat sänka ACL skadorna dramatiskt bland aktiva utövare. 
      De senaste undersökningarna visar dock att få undersökningar och program som visat ha ett förebyggande syfte samtidigt också skulle skapa prestationsförbättringar. Detta är något man idag uppfattar som en viktig del av ett förebyggande program för att programmet skall få tillräcklig slagkraft ute bland utövarna. 

Kartläggning av ACL skador hos kvinnliga handbollsspelare i Finland

I Finland synes det finnas väldigt liten forskning kring ACL-skadornas utbredning bland Damhandbolls utövarna. Enstaka program i några föreningar har sporadiska förebyggande program för sina spelare.

Spelare i åldern 16-30 drabbas alltmer av en ACL-skada i Finland, vad kan orsaken vara?


Genom bekantande av litteratur över ämnet samt genom egna subjektiva erfarenheter under 10 års tid både som spelare och tränare synes många ACL skador kunna förebyggas :


          • Väldigt få skador är Trauma skador

          • Skador relaterade till hopp kunde delvis förebyggas genom 
             tillräckligt tidig skolning  redan i yngre år (hoppteknik, fallteknik...)
          • Icke kontaktbaserade ACL-rupturer kunde  delvis minskas genom 
             bättre fysik och förebyggande träning
          • Stötar av motspelare går delvis att förebygga  genom förebyggande 
             träning kombinerad med utveckling av rätt teknik redan yngre år


Varför just detta område, varför viktigt att undersöka och vilken nytta kan kvinnohandbollen i Finland ha av forskningsresultatet ?

          • Bättre allmän kunskap om ACL skadans frekvens bland        
             de kvinnliga handbollsutövarna
          • Bättre kännedom och vetskap om  skadefrekvensen ökar       
             fokuseringen och intresse på hur man kan reducera denna     
             skadetyp som vid skada ger en väldigt lång rehabiliteringsperiod för 
             en aktiv spelare.
          •  Kunskapen och dessa framsteg ökar därigenom också intresset för 
             fortsatt forskning och utveckling av skadeförebyggande och 
             framförallt program som samtidigt är prestationshöjande.
    Fortsatt forskning

I Finland synes det finnas väldigt liten forskning kring ACL-skadornas utbredning bland Damhandbollsutövarna. Enstaka program i några föreningar har sporadiska förebyggande program för sina spelare. Som tidigare antytts när det Norska Handbollsförbundet genomförde en studie kring ACL  (Myklebust 1998 - 2001) och började implementera det förebyggande programmet sjönk ACL skadorna med 50%.
Med studien som jag kommer att utföra hoppas jag att detta både ökar intresset och bidrar för fortsatt forskning och utveckling av ämnet.

Goda implementeringsresultat av ett riksomfattande förebyggande     
och prestationshöjande program kunde möjligen visa genom en fortsatt 
forskning på området en starkt sjunkande ACL frekvens i Finland såsom det
gjorde i Norge inom Damhandbollen. 

Det nya skulle därtill vara att utövarna skulle känna sig mera motiverade
då man inte enbart fokuserar övningarna till förebyggande utan också 
samtidigt till att prestationen ökar.